Klachtenprocedure

Bespreek de klacht eerst met mij.

Als er iets is waar u niet tevreden over bent, bespreek dat gerust met mij. Komen wij niet samen tot een oplossing, dan kunt u onderstaande klachtenprocedure volgen.

Neem contact op met klachtenfunctionaris van de NVKH
De klachtenfunctionaris van de NVKH is Ineke Renkema. Zij zal als klachtenfunctionaris het gesprek tussen klant en homeopaat tot stand brengen om samen te bekijken in hoeverre de klacht onderling opgelost kan worden. Deze klachtenfunctionaris adviseert de klant bij het formuleren en indienen van een klacht. De klacht moet binnen zes weken zijn afgehandeld, met de mogelijkheid van eenmalige verlenging van vier weken.
Ineke Renkema is bereikbaar op het emailadres info@nvkh.nl

Klacht via Geschillencommissie
Indien er onoverbrugbare verschillen van inzicht zijn, kan u de klacht verder formaliseren door een rechtzaak aan te spannen of een klacht tegen de behandelaar in te dienen bij een onafhankelijke geschillencommissie. Voor homeopaten die aangesloten zijn bij de NVKH is dat de Stichting Zorggeschil. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen. Voor meer informatie https://zorggeschil.nl
Voor meer informatie ten aanzien van de Wkkgz: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg
Klacht via de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)
Als homeopaat ben ik ingeschreven in het RBCZ-register en daardoor onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ). Bij het tuchtcollege kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen(beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van de RBCZ/TCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten. Voor meer informatie ten aanzien van de TCZ: https://www.tcz.nu

Klacht via Inspectie voor de Gezondheidszorg
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) lost geen persoonlijke klachten op, maar registreert klachten. De IGZ gebruikt deze signalen bij haar toezicht op de zorg. Bij veel of ernstige signalen over een bepaalde zorgaanbieder grijpt de IGZ in.

Civiele rechter
Indien men geld terug wil krijgen van de beroepsbeoefenaar, moet men zich wenden tot de Civiele Rechter.